Blog: En wat wil de burger?

Maatwerk (wat wil de burger?) en samenwerking tussen disciplines belangrijk bij assetmanagement.

Door: Klaas Snoeij, Gemeente Rotterdam
Foto: Rotterdam, speelplek wordt verblijfsplek

De juiste keuzes maken in beheer en onderhoud van de buitenruimte. Dat is waar het om gaat bij assetmanagement. Met als belangrijk uitgangspunt natuurlijk de technische onderhoudsbehoefte. Maar antwoord op de vraag: “Wat wil de burger?” is even hard nodig. Yvonne Klein Rouweler (beleidsadviseur gemeente Zoetermeer) en Liesbeth Koen (functioneel beheerder Spelen, gemeente Rotterdam) over de waarde, lees: noodzaak, van maatwerk en afstemming met andere disciplines.

De Zoetermeerse aanpak van de buitenruimte is ‘risico gestuurd’ en ‘omgevingsbewust’, twee pijlers van de nieuwe Beheervisie Openbare Ruimte. Stadsbeheer Zoetermeer doet momenteel een pilot risico gestuurd wegbeheer. De belangrijkste bedrijfswaarden (bijvoorbeeld bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) zijn in een risicomatrix gezet. Deze gaat helpen bij het maken van de juiste beheerkeuzes.

Gezondheid als beheerdoel. Bij het beheer van de stad wint ook gezondheid als bedrijfswaarde in snel tempo aan terrein. Hoe kunnen beheermaatregelen ervoor zorgen dat inwoners vitaal blijven, kinderen niet te dik worden en mensen hun buurtje als prettig ervaren? Ook de beleving van de buitenruimte door inwoners is een indicator van gezondheid. Maar, hoe meet je die beleving? En welke voorbeelden zijn er van ‘evidence based’ gezondheidsonderzoek?  Yvonne Klein Rouweler: “Gezondheid wordt niet meer gedefinieerd als ‘niet ziek zijn’, maar benadrukt het welzijn en welbevinden van mensen en het vermogen om de dingen te doen die je zou willen doen, om de regie te hebben over je leven. Daarom is het essentieel om naast de objectieve kwaliteitsmonitoring ook de beleving van onze inwoners te meten bij het beheer.”

Samenwerking sociaal en fysiek. Ook de nieuwe Omgevingswet vraagt aandacht van gemeenten voor gezondheid bij het inrichten en vormgeven van de stad. Zoetermeer zet daarom stevig in op afstemming tussen het sociale en fysieke domein. Assetmanagement is een mooie en werkbare methode om die uitwisseling en afstemming te versterken en de ambities van de stad te realiseren, zoals optimale participatie door (gezonde) inwoners. Speelplek wordt verblijfsplek. Samenwerking tussen het fysieke en sociale domein klinkt logisch, maar is niet altijd eenvoudig. Dat heeft Liesbeth Koen het afgelopen jaar mogen ervaren toen zij met vijf clusters in totaal werkte aan de Rotterdamse visie ‘Kom op, naar buiten’. Het is geen speelvisie in de traditionele zin van het woord, maar een integraal perspectief op sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de buitenruimte. Het gaat hierbij niet meer om het vervangen van dat ene speeltoestel. Liesbeth Koen: “Het meest waardevol zijn de connecties tussen collega’s. Regelmatig hoorde je in het begin: “Ik wist niet dat jullie daar ook van waren!” Uiteindelijk is het ons gelukt om te komen tot een integrale visie die door vijf clusterdirecteuren en het College van BenW omarmd wordt en daar mogen we zeker trots op zijn.”

Beleving. Ook Liesbeth Koen signaleert het belang van maatwerk en het onderzoeken van de beleving van mensen in de wijk. Een speelplek wordt een verblijfsplek, die niet alleen nu maar ook in de toekomst moet kunnen aansluiten op de behoefte die er is. Hoe zorg je ervoor dat het ook echt een plek wordt die uitnodigt om te bewegen en ontmoeten? In het afstemmen van de technische behoefte op de functionele behoefte zijn de eerste stappen gezet. Veel kansen liggen ook in het uitwerken van de kinderparticipatie. En daarnaast het ontwerpen van flexibele inrichtingen met bijvoorbeeld het systeem ‘plug en play’ waarbij de ondergrond onaangetast blijft en de objecten voor speel, sport of ontmoeting naar wens kunnen wisselen.

Werkgroep Assetmanagement Metropoolregio. De aanpak van de gemeente Westland werd begin februari gedeeld in de Werkgroep Assetmanagement Metropoolregio. De leden ontmoeten elkaar zo’n vier keer per jaar om ervaringen en kennis over assetmanagement met elkaar te delen.

Aanvullende informatie

Meer weten? Neem contact op met Yvonne Klein-Rouweler of Liesbeth Koen . De visie ‘Kom op naar buiten!’ is openbaar en te Downloaden